دختر پیچ

یکی از اصلی ترین دسته بندی های زعفران می باشد. زعفران دسته به کنار هم چیدن و خشک کردن آن ها گفته میشود.

چینش می تواند یک سویه و یا دوسویه باشد.

در چینش یک سویه خامه ها و کلاله ها کاملا بر روی هم قرار می گیرند. در حالی که در چینش دوسویه خامه در وسط و کلاله ها در دو طرف قرار می گیرند.

به این علت که دسته بندی زعفران ها توسط خانم ها انجام می گرفته است به این نوع چینش دسته دخترپیچ و یا زعفران دخترپیچ گفته می شود.

در درجه بندی سازمان ملی استاندارد این نوع دسته بندی زعفران رشته ای با درجه ۴ نام دارد.

رنگ دهی این نوع زعفران بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ واحد می باشد.