زرشک Barberry

زرشک درختچه اي است داراي ساقه اي خاردار که ارتفاع آن تا 4 متر نيز ميرسد . چوب اين درخت قهو ه اي ، قرمز و يا زردرنگ مي باشد . برگهاي آن بيضي شکل با دندانه هاي اره اي و گلهاي آن خوشه اي و زردرنگ است. شاخه هاي زرشک تيغ زيادي درد . ميوه زرشک قرمز رنگ ، گوشتي بيضوي شکل و داراي طعمي ترش است. قسمت مورد استفاده اين گياه ريشه ، پوست رشه و ساقه ، برگ گل و ميوه آن است . زرشک گونه هاي مختلف درد که مهم تر از همه آنها دو نوع است که يکي بنام زرشک بي هسته و ديگري زرشک با هسته (داراي دو هسته) ميباشد .ایران به عنوان اصلی ترین تولید کننده زرشک باغی و وحشی در دنیا بوده و قاعدتا اصلی ترین صادرکننده این محصول در کل دنیا لقب گرفته است.